Rozsah chránených území a les
Veľa sa v poslednom období diskutuje o ochrane prírody na Slovensku a o potrebe legislatívnych zmien na jej zabezpečenie. Vytvára sa pritom dojem, že stav, ktorý tu dnes je, je zlý a nedostatočný.
Na Slovensku máme národnú sústavu chránených území a európsku sústavu chránených území. Národnú sústavu tvoria národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené areály, prírodné rezervácie, atď. Európsku sústavu, známu ako NATURA 2000, tvoria chránené vtáčie územia, chránené územia európskeho významu a zóny chránených území. Tieto dve sústavy sa prekrývajú, ale 60 % výmery slovenských lesov je ich súčasťou.
Rozsah chránených území na Slovensku je jedným z najväčších v Európe.
Národné parky – suchozemské lokality *
V Európe sme na 5. mieste. V národných parkoch je zahrnutých  7,5 % výmery našej krajiny. A ako sú na tom naši susedia:
Česká republika   1,5 %
Poľsko                    1,0 %
Ukrajina                 1,2 %
Maďarsko              5,2 %
Rakúsko                 3,0 %
Nemecko               2,7 %

Natura 2000 – suchozemské lokality *
V Európe sme na 4. mieste, 29,57 % výmery štátu je súčasťou NATURY 2000.
Česká republika   14,03 %
Poľsko                    19,56 %
Maďarsko              21,44 %
Rakúsko                 15,13 %
Nemecko               15,45 %

V roku 2002 bol prijatý prísny zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorý umožňuje obmedziť alebo zakázať akúkoľvek činnosť, ktorá vedie k ohrozeniu existencie rastlín, živočíchov alebo ich biotopov. Myslíte si, že rozsah ochrany prírody a právomoci štátnych orgánov ochrany prírody a krajiny sú nedostatočné?
Cieľom ochranárov je vraj rozsah bezzásahových území na úrovni 5 % územia Slovenska, čo je viac ako desať percent lesov (pritom prirodzených lesov je len 1,3%, ostatné sú človekom ovplyvňované). Ale keď je dnes pod ochranou cca 60 % lesov, ktoré chránené územia ideme zrušiť?  No a dokonca dnes sa už vedú konania na základe predbežného opatrenia, kde sa obmedzuje hospodárenie už aj v prvom stupni ochrany. Čo potom nasleduje? Veľmi často mizne predmet ochrany, pretože väčšina našej krajiny je ovplyvňovaná človekom a potrebuje určitý menežment. Potom ochranári požiadajú o financovanie a idú zachraňovať, čo predtým zakázali. Urobia presne to, čo robili pred tým ľudia v záujme hospodárenia na vlastné náklady. Dnes však za peniaze z fondov a dotácií.

Je toto normálne?

Zdroje:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_parks
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/barometer/index_en.htm
Zdroj : Slovenská lesnícka komora

PRIDAŤ KOMENTÁR

Vložiť komentár
Vložte svoje meno